جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of geotourism and its concept in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئوتوریسم و مفهوم آن با فرمت word

تعداد صفحات: 20

فرمت: docx

حجم فایل: 148/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of coastal geomorphology and their classification in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئومورفولوژی ساحلی و طبقه بندی آنها با فرمت word

تعداد صفحات: 25

فرمت: docx

حجم فایل: 379/9 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of geomorphology and its phenomena in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ژئومورفولوژی و پدیده های آن با فرمت word

تعداد صفحات: 22

فرمت: docx

حجم فایل: 39/7 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of city construction and its theories in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ساخت شهر و نظریات آن با فرمت word

تعداد صفحات: 19

فرمت: docx

حجم فایل: 57/4 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of flood and its causes in word format

30,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری سیل و علل وقوع آن با فرمت word

تعداد صفحات: 13

فرمت: docx

حجم فایل: 42/1 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of the city of Arak and its geological conditions in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری شهر اراک و شرایط زمین شناسی آن با فرمت word

تعداد صفحات: 19

فرمت: docx

حجم فایل: 734/3 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of Rasht city and its topography in word format

46,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری شهر رشت و توپوگرافی آن با فرمت word

تعداد صفحات: 34

فرمت: docx

حجم فایل: 400/2 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of Mashhad city and its climatic characteristics in word format

34,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری شهر مشهد و مشخصات اقلیمی آن با فرمت word

تعداد صفحات: 17

فرمت: docx

حجم فایل: 325/4 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of Iran and its geographical features in word format

38,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری ایران و ویژگی های جغرافیایی آن با فرمت word

تعداد صفحات: 19

فرمت: doc

حجم فایل: 49/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of rainfall and its concepts in word format

26,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بارندگی و مفاهیم آن با فرمت word

تعداد صفحات: 8

فرمت: doc

حجم فایل: 23/7 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of the worn texture and the solution for realigning the land in word format

50,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بافت فرسوده و راهکار دوباره تنظیم زمین با فرمت word

تعداد صفحات: 50

فرمت: docx

حجم فایل: 329/6 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of worn texture and its formation process in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بافت فرسوده و فرایند شکل گیری آن با فرمت word

تعداد صفحات: 22

فرمت: doc

حجم فایل: 228/3 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of crisis and its management in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری بحران و مدیریت آن با فرمت word

تعداد صفحات: 23

فرمت: docx

حجم فایل: 54/5 کیلوبایت

روانشناسی و علوم تربیتی
Download the framework and theoretical foundations of planning and its benefits in word format

26,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری برنامه ریزی و مزایای آن با فرمت word

تعداد صفحات: 11

فرمت: docx

حجم فایل: 33/2 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of decision-making and its types in geography in word format

34,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری تصمیم گیری و انواع آن در جغرافیا با فرمت word

تعداد صفحات: 17

فرمت: docx

حجم فایل: 104/5 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of tourism and ecotourism in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توریسم و اکوتوریسم با فرمت word

تعداد صفحات: 25

فرمت: doc

حجم فایل: 73/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of tourism and its typology in word format

34,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توریسم و نوع شناسی آن با فرمت word

تعداد صفحات: 17

فرمت: docx

حجم فایل: 40/7 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of sustainable spatial development of the city in word format

40,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توسعه پایدار فضایی شهر با فرمت word

تعداد صفحات: 20

فرمت: docx

حجم فایل: 44/8 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of rural development and its concept in word format

34,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توسعه روستایی و مفهوم آن با فرمت word

تعداد صفحات: 17

فرمت: docx

حجم فایل: 28/6 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of urban development in word format

24,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری توسعه و توسعه شهری با فرمت word

تعداد صفحات: 8

فرمت: docx

حجم فایل: 21/2 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of the role of rural housing in sustainable rural development in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی با فرمت word

تعداد صفحات: 25

فرمت: docx

حجم فایل: 40/2 کیلوبایت

جغرافیا
Download the theoretical framework and foundations of political geography and the concepts of the emergence of the state in word format

42,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری جغرافیای سیاسی و مفاهیم پیدایش دولت با فرمت word

تعداد صفحات: 24

فرمت: docx

حجم فایل: 134/2 کیلوبایت

جغرافیا
Download the framework and theoretical foundations of mangrove forests and its distribution in Iran in word format

46,000 تومان

دانلود چارچوب و مبانی نظری جنگلهای مانگرو و توزیع آن در ایران با فرمت word

تعداد صفحات: 32

فرمت: doc

حجم فایل: 317/1 کیلوبایت